Airbnb מפסיקה להשתמש במספרי זיהוי של אזרחים הולנדים

Airbnb מפסיקה להשתמש במספרי זיהוי של אזרחים הולנדים

בעקבות דרישת הרשות ההולנדית להגנת נתונים (DPA), ענקית התיירות תמחק את מספרי הזיהוי מכל העותקים הדיגיטליים של מסמכים מזהים של אזרחי הולנד.

חוק הגנת הפרטיות האירופי ייכנס לתוקף רק במאי 2018, אך דרישות הגנת הפרטיות במדינות אירופה כבר מביאות לשינוי בנהלי עיבוד המידע על ידי חברות מסחריות. ב-15 בדצמבר הודיעה ענקית התיירות האמריקאית Airbnb על סיום העיבוד של מספרי זיהוי לאומי (BSN) של אזרחים הולנדים. זאת בעקבות כ-100 תלונות שהגישו אזרחים הולנדים בטענה לשימוש בלתי חוקי שעושה Airbnb במספרי הזיהוי שלהם. הרשות ההולנדית להגנת נתונים (DPA) שיתפה פעולה עם נציב הגנת הנתונים באירלנד, שבה נמצא אחד מסניפיה הגדולים של Airbnb, כדי לגרום לחברה להפסיק את הפרת פרטיות המידע של אזרחי הולנד.

Airbnb הוא אתר אינטרנט המתווך בין שוכרי יחידות נופש להשכרה או יחידות מגורים לטווח קצר לבין בעלים של יחידות כאלו, בדרך כלל אנשים פרטיים שאינם מנהלים בית מלון. חברה זו, שהוקמה ב-2008, היא כיום ענקית תיירות ששוויה מוערך ביותר מ-20 מיליארד דולר ועסקיה מתנהלים בקרוב ל-200 מדינות ברחבי העולם. השימוש בשירותי האתר לשם שכירת דירה לטווח קצר כרוך בהעלאת תצלומי הדרכונים של הפונים, שבמקרה של דרכון הולנדי כוללים את מספר הזיהוי של האזרח. החוק ההולנדי להגנת נתונים (Wbp) קובע כי פרט לארגונים ממשלתיים, ארגונים רשאיים לעבד את מספרי הזיהוי ההולנדיים רק אם יש להם מחויבות חוקית כלשהי לעשות זאת .לטענת הרשות ההולנדית להגנת נתונים, ל-Airbnb אין כל צורך בנתוניהם האישיים של שוכרי יחידות הנופש. בעקבות הלחץ שהפעילה הרשות ההולנדית להגנת נתונים, Airbnb מוחקת באופן מיידי ואוטומטי את מספרי הזיהוי מכל העותקים הדיגיטליים של מסמכי זיהוי הולנדיים, ומחקה את כל מספרי הזיהוי שנאספו בעבר.

ה-BSN הוא מספר זיהוי ייחודי שנועד לזהות אנשים, ובהולנד הוא משתייך למה שמכונה ‘קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים’. עיבוד נתונים המשתייכים לקטגרויות אלו אסור, אלא אם חלה על המקרה החרגה ספציפית המצוינת בחוק. שימוש בלתי חוקי ב-BSN כרוך בסיכונים לפרטיות המשתמשים, כגון שימוש לרעה בנתונים האישיים ותרמיות הקשורות לזהות. צופים כי על עיבוד ה-BSN יחולו אותם כללים קפדניים גם לאחר שהולנד תיישם את רגולציית ההגנה על הפרטיות של האיחוד האירופי (GDPR), שתיכנס לתוקף ב-25 במאי 2018.

בהצהרה שפירסם ביום ששי, ה-15 בדצמבר 2017, אמר דובר Airbnb: “אף על פי שיש חשיבות רבה לאימות הזהות לשם יצירת אמון בין חברי הקהילה שלנו, אנו מבינים את העובדה שנהלי הטיפול בנתונים עשויים להיות שונים בין מדינות שונות”. דוברי האתר הביעו שביעות רצון משיתוף הפעולה בין Airbnb לבין הרשות ההולנדית להגנת נתונים.

נחקר גם השימוש של מס ההכנסה ההולנדי במספרי הזיהוי

הרשות ההולנדית להגנת נתונים ציינה כי היא חוקרת כעת אם למס ההכנסה בהולנד יש בסיס חוקי לעיבוד מספר הזיהוי כחלק ממספר המע”מ של עצמאים במדינה. בניגוד לישראל, שבה מספר ת”ז הינו זהה למספר עוסק במע”מ, בהולנד מדובר בשני מספרים שונים. עצמאי, המוגדר בהולנדית כ”עצמאי שאינו מעסיק עובדים” (ZZP), מקבל מספר מע”מ כאשר הוא פותח עסק. עיבוד מספר זה הינו הכרחי לשם עיבוד הנתונים הפיננסיים של העצמאים במדינה, אך ספק אם קיימת הצדקה חוקית לעיבוד מספר הזיהוי. השגת מספר הזהות, בנוסף לכתובת המלאה של העוסק ומספר הטלפון שלו, מאפשרים תרמית מסוג של “גניבת זהות” העלולה לפגוע בעוסק.